Podmínky užití

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním internetového portálu na adrese kuponovaknizka.cz a jsou uzavírané mezi společností 5DM.cz, s.r.o., se sídlem Školská 694/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 248 18 046, DIČ: CZ24818046, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177098 (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelem.

1.2 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v Podmínkách budou mít význam, jenž je jim v Podmínkách připisován. Pro zajištění jednotného výkladu pojmů používaných v rámci Podmínek je rovněž definován následující slovníček pojmů:

AZ je zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Bankovním účtem se rozumí bankovní účet založený u bankovního ústavu na území České republiky nebo Slovenské republiky;

Cenou se rozumí kupní cena zboží nebo cena služby v Kč, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Uživatel nakupuje zboží či pořizuje službu od Partnera uvedených v Katalogu, přičemž aktuální Cena, včetně dalších informací vztahujících se k Ceně (včetně aktuální sazby DPH), je uveřejněna na Partnerském webu;

Kupónem se z pravidla rozumí slevový kód, který poskytl e-shop, nebo partner a má sloužit k uplatnení slevy. Platnost kupónu a jeho funkčnost není garantována. Výše slevy a Cena mají informativní charakter;

E-mailem uživatele se rozumí emailová adresa Uživatele;

Katalogem se rozumí soubor odkazů (linků) směřujících na Partnerské weby a dalších informací o Partnerech a jimi nabízeného zboží či služeb. Katalog je dále členěn na kategorie podle věcného zaměření Partnerem nabízeného zboží či služby (např. móda, cestování, jídlo apod.);

Opakovaným porušením se rozumí porušení stejné povinnosti dle Smlouvy (včetně Podmínek) Uživatelem nejméně dvakrát a/nebo porušení dvou odlišných povinností dle Smlouvy (včetně Podmínek) Uživatelem;

Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

OZ je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Partnerem se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je smluvním partnerem Poskytovatele nabízejícím na Portálu Uživatelům soutěže, slevy a jiné promoční nabídky a který provozuje Partnerský web, přičemž další informace o Partnerovi jsou uvedeny na Webovém rozhraní (zejména v Katalogu);

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služby, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, se kterými vyslovuje Uživatel svůj výslovný souhlas aktivním jednáním při uzavírání Smlouvy, a to označením příslušného políčka na Webovém rozhraní;

Třetí osobou se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba odlišná od Poskytovatele a Uživatele;

Uživatelemse rozumí každá fyzická osoba, která provede řádně registraci vedoucí k uzavření Smlouvy a je tak oprávněna využívat Službu, přičemž Uživatelem může být pouze Spotřebitel;

ZDP je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

ZOS je zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením Podmínek.

2. SMLOUVA A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Souhlasem s těmito Podmínkami Uživatel výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1811 OZ, zejména, že:

 • byl seznámen se základními údaji o Poskytovateli, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách;
 • byl srozumitelně seznámen se Službou a popisem jejích hlavních vlastnostmi;
 • dále souhlasem s těmito Podmínkami výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1820 OZ, zejména, že:
  • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou Uživatel hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku;
  • od Smlouvy může Uživatel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy za podmínek stanovených dále v tomto článku Podmínek;
  • v případě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.

2.2 Smluvní vztah vzniká (Smlouva je uzavřena) aktivací registrace Uživatelem, tj. kliknutím ze strany Uživatele na odkaz (link) umístěný v e-mailu zaslaném mu Poskytovatelem na E-mail uživatele. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu registrace na Webovém rozhraní a Uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře jej zkontrolovat a případně i upravit. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby neprodleně po uzavření Smlouvy.

2.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Smlouva uzavírána v českém jazyce.

3. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, PRÁVA A POVINNOSTI, OBSAH SLUŽBY

3.1 Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry umožňujícími mu bezproblémový chod Služby na straně Uživatele, přičemž pro přístup k Službě je Uživatel povinen využívat pouze rozhraní poskytnutá mu za tímto účelem Poskytovatelem (tj. Webové rozhraní)

3.2 Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

 • je plně způsobilý k právnímu jednání;
 • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů;
 • veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné v rámci registrace;
 • nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy či nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení platných právních předpisů;
 • bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je Služba určena, zejména k možnosti získat kupón;
 • se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil se Smlouvou, včetně Podmínek, rozumí ji a bez výhrad s ní souhlasí;
 • nebude činit nic, co by mohlo jakkoliv narušit nebo poškodit Portál, včetně sítě a serverů připojených k Službě, či nebude činit nic, co by mohlo jakkoliv ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby;
 • se nebude v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání;

3.4 Uživatel nese veškerou odpovědnost za dopad svého jednání spojeného s užíváním Služby a výslovně souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy, Smlouvou, Podmínkami a oprávněnými zájmy Poskytovatele či Třetích osob (zejména Partnerů).

3.5 Uživatel se dále zaručuje, zavazuje a je plně seznámen s tím, že není oprávněn:

 • užívat Službu v rozporu se Smlouvou (včetně Podmínek);
 • užívat Službu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele či Třetí osoby (zejména Partnery), zejména zakládáním Duplicitních profilů jedním subjektem a/nebo jiné snaze o podvodné získávání Odměn a/nebo Bonusů;
 • kontaktovat jakéhokoliv Partnera v souvislosti s případným nárokem na výplatu Odměny a/nebo Bonusu souvisejícího s takovým Partnerem;
 • získávat Přístupové údaje jiných Uživatelů;
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby;
 • vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiný subjekt, než Uživatel, nebo vytvářet Profily, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly;
 • porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech;
 • pokusit se jednat protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.

3.6 Uživatel je v rámci užívání Služby povinen zachovávat práva Poskytovatele a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly či s jinými předměty práv duševního vlastnictví.

3.7 V případě, že Uživatel jakkoliv poruší odst. 3.5 tohoto článku Podmínek, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je oprávněn Službu omezit nebo zablokovat Profil Uživatele a je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.8 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti a je oprávněn bez jakéhokoliv předchozího oznámení informace obsažené v Katalogu jednostranně doplňovat, měnit či odstraňovat.

4. OCHRANA SOUKROMÍ

4.1 Pravidla a podmínky týkající se ochrany soukromí v souvislosti s užíváním Služby (zejména zpracování Osobních údajů).

5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

5.1 Celý obsah přístupný na Webovém rozhraní, obsah Služby, jakož i webový obsah, který se Službou souvisí a všechny na ni publikované materiály (zejména texty, šablony, fotografie, loga, obrázky, videa atd.), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být rovněž chráněn i právy Třetích osob. Uživatel není oprávněn obsah dle předchozí věty Podmínek jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, šířit, rozmnožovat či používat k jakémukoliv účelu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5.2 Uživatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoli porušení odst. 6.1 Podmínek Uživatelem, je Poskytovatel oprávněn uplatňovat vůči Uživateli příslušné nároky z takového porušení, zejména pak nároky z autorských práv dle AZ, včetně nároku na náhradu jakékoli majetkové a nemajetkové újmy takovým porušením způsobené.

5.3 Poskytovatel má právo neustále monitorovat obsah Portálu k zajištění jeho chodu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění smazat veškerý obsah Portálu, který je nebo může být shledán jako nevhodný a/nebo v rozporu s právními předpisy, jakož i má Poskytovatel právo na úpravu, změnu, smazání /a/nebo zákazu obsahu Portálu, který považuje jinak za závadný.

5.4 Uživatel bere na vědomí a uzavřením Smlouvy souhlasí, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení a/nebo zprávy v diskuzním fóru a/nebo v jiných komunikačních kanálech týkajících se Portálu vkládá bez nároku na jakoukoliv odměnu, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele, přičemž vyjadřují názory jejich autorů, nikoliv názory Poskytovatele a Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací v nich obsažených a za soulad těchto informací s právními předpisy. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu (v diskuzních fórech, skupinách a/nebo jinde) se považuje za veřejnou, přičemž publikováním svých komentářů, zpráv a/nebo jiných informací na Portálu Uživatel poskytuje Poskytovateli právo používat tyto komentáře, zprávy a/nebo jiné informace Uživatele k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Služby, zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

 • Portál a Služba bude dostupná nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu;
 • Portál a Služba budou poskytovány bez chyb a/nebo budou plně funkční.

6.2 Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Služby, zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

 • nefunkčností či nedostupností Portálu a/nebo a/nebo Služby a/nebo jejich přerušením a/nebo poruchou;
 • stahováním informací zveřejněných na Portálu
 • ztrátou informací Uživatele a/nebo neoprávněným přístupem k informacím Uživatele;
 • zneužitím Portálu a/nebo Služby ze strany jiného Uživatele a/nebo Třetích osob;
 • ukončením provozování Portálu a/nebo Služby.

6.3 Poskytovatel dále neodpovídá Uživateli za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v Katalogu a tudíž neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli v souvislosti s tím vznikne, zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou neúplností, nepřesností, nepravdivostí či neaktuálností jakékoliv informace uvedené v Katalogu.

6.4 Kliknutím na odkazy na Portálu může dojít k jeho opuštění a k přesměrování na Partnerské weby. Ve vztahu k Partnerským webům nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

6.5 Poskytovatel dále neodpovídá Uživateli:

 • za jakost a množství/rozsah Partnerem Uživateli poskytnutého zboží či poskytnutých služeb dle Zprostředkovávané smlouvy, ani za splnění jakýchkoliv dalších v ní uvedených práv a povinností;
 • za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s uzavřením Zprostředkovávané smlouvy;
 • za zboží nebo služby poskytnuté Partnerem Uživateli, zejména za jejich bezpečnost apod. a Uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží či využívání služby zakoupených dle Zprostředkovávané smlouvy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Veškeré právní vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména OZ a právními předpisy souvisejícími (včetně ZOS), a to i pro případ, že právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Pro řešení jakýchkoliv sporů ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné soudy České republiky.

7.2 Tam, kde Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě (např. výpověď Smlouvy), postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

7.3 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

7.4 Souhlasem s Podmínkami uděluje Uživatel Poskytovateli rovněž souhlas s převodem práv a povinností Poskytovatele ze Smlouvy třetí osobě ve smyslu § 1895 a násl. OZ.

7.5 Znění Podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat, přičemž Podmínky jsou pro Uživatele platné vždy v aktuálním znění na Webovém rozhraní ke dni uzavření Smlouvy.

7.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
www.coi.cz, případně lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

7.7 Kontaktní údaje Poskytovatele jsou:

 • adresa pro poštovní doručování: Školská 694/32, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00;